چهار ضلعی ها

آموزش چهارضلعی ها

خطوط موازی

 

دو خط واقع بر یک
صفحه را موازی می گوییم هر گاه آن دو خط بر هم منطبق باشند و یا هیچ نقطه ی مشترکی
نداشته باشند .
مانند دو خط1d و2d که با هم موازیند.

می
نویسیم:

میخوانیم: خط
های
1d و 2d با هم موازیند.

 

توضیح
تصویری:

 

چهار ضلعی ها:

هر چهار ضلعی دارای
چهار ضلع و چهار رأس می باشد.

دو ضلع چهار ضلعی که
در یک رأس  مشترک باشند دو ضلع مجاور نام دارد.

دو ضلع که نقطه مشترک
ندارند ، دو ضلع مقابل نام دارد.

                 

                  

 

 

انواع چهار ضلعی ها :

1) متوازی الاضلاع: چهار ضلعی است که اضلاع آن دو
بدو موازی باشند

خواص متوازی الاضلاع :  در هر متوازی الاضلاع زاویه های مجاور
مکمل اند  و زاویه های مجاور مقابل مساویند .

در هر متوازی الاضلاع
ضلع های  مقابل با هم برابرند.

در هر متوازی 
الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند.

 

2) مستطیل: چهار ضلعی که تمام زاویه های آن
قائمه باشد به عبارت دیگر مستطیل متوازی الاضلا عی است که یک زاویه ی قائمه داشته
باشد .

 

خواص  مستطیل: چون مستطیل نوعی متوازیالاضلاع  است پس تمام 
خواص متوازی الاضلاع را داراست .

قطر های مستطیل با هم
برابرند .

 

3) لوزی : چهار ضلعی که چهار ضلع آن مساوی باشند
لوزی است .

خواص لوزی:  چون لوزی نوعی متوازی الاضلاع است پس همه ی  خواص
متوازی الاضلا ع را داراست .

قطرهای لوزی بر هم
عمودند

هر قطر لوزی نیمساز
دو زاویه ی مقابل لوزی است .

4) مربع : چهار ضلعی است که چهار ضلع آن مساوی و
چهار زاویه ی آن قائمه هستند .

بنابراین مربع هم
نوعی لوزی، هم
نوعی مستطیل و در
نتیجه نوعی متوازی الاضلاع است. پس تمام خواص آن ها را داراست

 

ذوزنقه : چهار ضلعی است که فقط  دو ضلع آن با هم
موازی باشند .

در ذوزنقه دو ضلع
موازی را قاعده و دو ضلع غیر موازی را ساق های ذوزنقه می گویند

 

خواص ذوزنقه: در ذوزنقه  زاویه های مجاور به هر ساق  مکمل
یکدیگرند

 

انواع ذوزنقه
:

ذوزنقه قائم الزاویه :  ذوزنقه ای است که یک ساق آن
بر دو قاعده عمود شده باشد

 

ذوزنقه متساوی الساقین : ذوزنقه ای است که دو ساق آن
با هم برابر باشد .

/ 2 نظر / 92 بازدید
عزتی

باسلام اقا سادات واقا زیبا بود البته مطالب بالایی قشنگ تر[خنده]

حسین ترکاشوند

سلام خیلی زیبابود وخیلی به من کمک کرد[چشمک]