مشاوره

 

پس بیاییم بابه کاربستن پیام های مشاورهای ذیل که برگرفته ازاندیشه ،افکار وتجارب بزرگ مردان عرصه ی تعلیم وتربیت می باشند هماهنگ شویم وشیوه ی تربیت وبرخوردمان را رنگ وبویی دیگرببخشیم.

پس به درد دل بچه ها(کودکان،نوجوانان وجوانان) گوش دهیم وبا آنها همد لی کنیم. که همدلی ازهم زبانی بهتراست. بابا جان ،ماما جان:

۱) کاری نکنیدکه درس ومشق ونمره و… عامل جدایی ودوری من ازشماقرارگیرد.

۲) نگوییدکه من هرآرامش وتفریحی را ازشما حرام کرده ام.

۳) درمن فرصت،قدرت وتوانایی جبران کمبودها رافراهم کنید.

۴) از دوران تحصیل خودتان ،هرچندکه درست هم باشد، به بدی وتنبلی یادنکنید.

۵) به من بیاموزیدویاددهید که خودم درفکرکارهای خودم باشم.

۶) کارهای خوبم راببینیدوتشویقم کنید؛ تابیشترتلاش کنم.

۷) کاری کنیدکه همیشه درحضورشمااحساس امنیت وآرامش کنم؛ تابه ناچاری به افرادناباب پناه نبرم.

۸) اگرقولی به من یادیگران می دهیدحتما به آن عمل کنید؛ تامن نیزازشماوفابه عهدرایادبگیرم.

۹) مشخصات دوستان خوب وارزشمندرابرایم توضیح دهید. تادوستان خوبی انتخاب کنم.

۱۰) مرا ازخطرات جدی دوستان ناباب وناشایست آگاه سازید. تاهیچ وقت باآنهادوستی نکنم.

۱۱) مرا باخودم مقایسه کنید نه با دیگران(برادر،خواهر، دوست و…) . زیرابا این کارحسادت رادرمن برمی انگیزیدنه تلاش وکوشش را.

۱۲) مراباواقعیت های تلخ زندگی نیز‌آشناسازیدوهمه چیز رابرایم فراهم نکنید.

۱۳) مرا با اهداف وروش های یک زندگی شرافتمندانه آشناسازید.

۱۴) به من بیاموزیدکه چگونه درجمع صحبت کنم؛ تااحترام دیگران رانگه دارم.

۱۵) به من بیاموزیدکه تنهادرفکرخودم نباشم وازدیگران برای خودم پلی نسازم؛ بلکه به من بیاموزیدکه یارویاورمحرومان وستمدیدگان باشم.

۱۶) پول توجیبی متناسب بانیازهایم، دراختیارم بگذارید. ونحوه ی استفاده ازآن رابه من یاد دهید.

۱۷) اشتباهات گذشته ام را مدام به رخم نکشید.چون هیچ کس نیست که اشتباه نکند.

۱۸) جایگاه مرادرخانواده مشخص نماییدوبرای آن ارزش قائل شوید. تامن هم ازشما ارزش گذاشتن رایادبگیرم.

۱۹) مرا براساس اصول وقواعدتربیتی ،تربیت نمایید نه احساسات وعواطف.

۲۰) معذرت خواهی راعملا به من یاد دهید. تامعذرت خواهی رابیاموزم؛ تابدین وسیله اتحادوهماهنگی خانواده حفظ شود.

۲۱) تک تک اعضای خانواده حق داشته باشندهروقت بخواهند مانندیک آتشفشان فوران وخودراتخلیه کنند.وسپس توضیح دهندکه ازچه عصبانی وناراحت هستند.

۲۲) بگذاریدکه مافرزندان درخانواده باهم رقابت کنیم؛ ولی شیوه ی رقابت سالم وسازنده رابه مایاد دهید.

۲۳)بگذاریدکه مافرزندان نیزدرخانه وبیرون خانه کارکنیم. تاهم کارکردن وهم همکاری باهم راعملا یادبگیریم.

۲۴) پدران ومادران عزیزبگذارید دوران کودکی،نوجوانی وجوانی راکودکانه ،نوجوانانه وجوانانه بگذرانیم. انتظاربزرگسالان را ازما نداشته باشید.

۲۵) خانواده های موفق می دانندکه نمی توانندتمام ناهنجاری های یک مسیر راپیش بینی وحل کنند. اما رازموفقیت آنها درانعطاف پذیری وریشه داشتن درعشق،دوستی،تفاهم وهم دلی است.

توفیق حق ، رفیق راهمان .

/ 0 نظر / 284 بازدید