# منشور

منشور اخلاقی

منشوراخلاقی کلاس ششم   این منشورتوسط دانش آموزان تهیّه شده وتخطّی ازآن خلاف است  . 1-کلاس رابانام ویادخداشروع کنیم. 2-قبل ازآموزگاردرکلاس حاضرباشیم. 3-به آموزگارخوداحترام بگذاریم. 4-درنبودآموزگارملزم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید