تصویر ذهنی

 

شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد.زنگ را
زدند بیدار شدوباعجله دو مسئله را که روی تخته سیاه نوشته شده بودیادداشت کردوبا این باورکه استاد آنرا به عنوان تکلیف منزل هفته بعد داده است به منزل برد وتمام آن روزوشب برای حل کردن آنها فکر کرد.هیچ یک را نتوانست حل کند.اما سر انجام یکی از آن ها را حل کرد وبه کلاس وارد شد .استاد به کلی مبهوت شدزیرا آن دو مسئله را به عنوان
دونمونه از مسائل غیر قابل حل ریاضی داده بود.

طنز

/ 1 نظر / 29 بازدید
صادقی

طنزخوبی بود[سبز]