دانستنی های علوم ششم

فرق مشاهده ودیدن درچیست :مشاهده دیدن همراه با فکرکردن ویادداشت  برداری وجمع اوری اطلاعات است.
 
آهن ونقش آن دربدن :مهمترین قسمت تشکیل دهنده هموگلوبین خون وعامل رنگ قرمز خون ومنتقل کننده اکسیژن بدن است.
 
علت زنگ نزدن بعض از اهن ها درچیست :مقدارفلز کروم آن زیاد است.
 
علت مضر بودن جوهر نمک با دیگر شوینده ها درچیست :باعث بوجود امدن گازی بنام کلرامین که موجب سوختگی راههای تنفسی ودر محیط بسته باعث افت اکسیژن خون میشود.
 
شباهت وتفاوت نیروی جاذبه ومغناطیسی:هردو اجسام را به طرف خود می کشند .
 
تفاوت : اهنربا فقط چیزهای فلزی را می رباید اما نیروی جاذبه یا گرانش همه اجسام را می رباید.
 
فرق بین سرما خوردگی وانفلوانزا:میکرب یا ویروس سرما خوردگی در مخاط بینی اما میکرب انفلوانزا درشش ها ساکن می شود

/ 0 نظر / 43 بازدید