الگوهای نوین تدریس (روش بحث گروهی)

 


روش بحث گروهی، گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص
که موردعلاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. این روش برای کلاسهایی قابل اجراست که
جمعیتی بین 6 تا 20 نفر داشته باشند. روش بحث گروهی، روشی است که به شاگردان فرصت
می دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه های
خود را با دلایل هستند بیان کنند.

چه
دروس و موضوع هایی را می توان با روش بحث گروهی تدریس کرد؟
1- موضوعهایی که
بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد.
2- فراگیران درباره موضوع،
اطلاعات لازم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند.
3- موضوع موردعلاقه مشترک
شرکت کنندگان در بحث باشد.
(در این روش، شاگردان بیش از استفاده از کتاب یا
معلم، خود مولف به یافتن نتایج، اصول و راه حلها هستند و این در صورتی است که
شاگردان به موضوع علاقه مند باشند.)
موضوعاتی چون ریاضیات، علوم طبیعی، مهندسی
و ... برای بحث گروهی کارآیی ندارند و در عوض علومی چون علوم اجتماعی، تاریخ،
اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسی و روان شناسی و جامعه شناسی با این روش قابلیت تدریس
دارند.
درباره موضوعاتی که دانش آموزان کمتر به آن علاقه مند هستند معلم باید
به نوعی در دانش آموزان ایجاد علاقه کند و در آنها حساسیت بوجود آورد مثلاً با طرح
سوال، پخش یک فیلم و ...
معلم باید تا حد امکان مفید را نیز به فراگیران معرفی
کند و به هر یک از آنها یک منبع ارائه کند تا در بحث گروهی، دیدگاههای مختلف مطرح
شود و این موضوع به توانایی علمی و مفنی معلم برمی گردد. به عبارت دیگر، اجرای
مطلوب روش بحث گروهی تا اندازه زیادی بستگی به شخصیت معلم و درجه خونگرمی او دارد.
معلمی که از این روش استفاده می کند باید قدرت تصمیم گیری داشته باشند. و طوری بحث
را هدایت کند که موضوع به بیراهه کشیده نشود.

در
چه موقعیتی و برای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد؟
1- ایجاد
علاقه و آگاهی مشترک در زمینه خاص
2- ایجاد و پرورش تفکر انتقادی (یعنی شاگرد
بتواند براساس استدلال و شواهد به تجربه و تحلیل بپردازد.)
3- ایجاد توانایی
اظهارنظر در جمع (بیشتر دانش آموزان از این که در کلاس اظهارنظر کنند، می ترسند.)

4- تقویت توانایی انتقاد پذیری ( به شرطی که انتقادگری به معنای عیبجویی و
ایراد گرفتن نباشد.)
5- ایجاد و تقویت توانایی مدیریت و رهبری در گروه (در این
روش یک نفر بعنوان مدیر گروه انتخاب می شود که وظیفه اش زمانبندی و هدایت بحث است.)

6- تقویت قدرت بیان و استدلال. (در این روش اکثر دانش آموزان فعال هستند، ساکت
نمی نشینند.)
7- تقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری
8- آشنایی با روش
کسب اطلاعات و حل مسایل
9- ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی

مراحل اجرای روش بحث گروهی

مرحله
اول: آمادگی و برنامه ریزی

1- انتخاب موضوع :
موضوعات و عناوین روش بحث گروهی و ارتباط آنها با
هدف، باید در قالب کلمات و جملات صریح و روشن بیان شود.
2- فراهم کردن زمینه
های مشترک:
قبل از شروع بحث گروهی، لازم است سطح اطلاعات شاگردان درباره موضوع
یکسان شود.
3- تعیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطی:
ترتیب قرار گرفتن و
نشستن فراگیران، در نوع ارتباط موثر است.
- رهبر گروه
- شاگردان
- شخص
مهمان
- ناظر یا ارزیاب
مرحله
دوم: روش اجرای بحث گروهی
1- وظایف
معلم در روش بحث گروهی
الف: فراهم کردن امکانات
ب: شرکت در بحث:
معلم
موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه هدف و ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و باید
نقش خود را در جریان بحث تا حد یک شنونده کاهش دهد.
ج: کنترل و هدایت بحث

2- وظایف شاگردان در جریان بحث گروهی
معلم باید نقش شاگردان را بدقت به
آنان بیاموزد. شاگردان باید درباره موضوع از قبل، مطالعه کنند وسط حرف دیگران
نپرند. با یکدیگر صحبت نکنند، کاملاً به صحبتهای دیگران گوش کنند، انتظار نداشته
باشند که نظر آنها حتماً پذیرفته شود.

محاسن و
محدودیت های روش بحث گروهی

الف)
محاسن
1- سهیم شدن در عقاید و تجربیات یکدیگر (دانش آموزان)
2- تقویت حس
همکاری و احساس دوستی
3- ارزیابی افراد از خود
4- تقویت اعتماد به نفس و
پرورش روحیه نقادی
5- تقویت قدرت مدیریت و رهبری فراگیران
6- تقویت قوه
استدلال و اندیشه و نظم بخشی به افکار
ب)
محدودیتها
1- این روش برای کلاسهای پرجمعیت قابل اجرا نیست.
2-
برای شاگردان دوره ابتدایی چندان مناسب نیست.
3- روش اجرای آن بسیار مشکل است و
به مهارت احتیاج دارد.

نوین تدریس (روش بحث
گروهی)
 

روش بحث
گروهی
روش بحث گروهی، گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص
که موردعلاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. این روش برای کلاسهایی قابل اجراست که
جمعیتی بین 6 تا 20 نفر داشته باشند. روش بحث گروهی، روشی است که به شاگردان فرصت
می دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه های
خود را با دلایل هستند بیان کنند.

چه
دروس و موضوع هایی را می توان با روش بحث گروهی تدریس کرد؟
1- موضوعهایی که
بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد.
2- فراگیران درباره موضوع،
اطلاعات لازم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند.
3- موضوع موردعلاقه مشترک
شرکت کنندگان در بحث باشد.
(در این روش، شاگردان بیش از استفاده از کتاب یا
معلم، خود مولف به یافتن نتایج، اصول و راه حلها هستند و این در صورتی است که
شاگردان به موضوع علاقه مند باشند.)
موضوعاتی چون ریاضیات، علوم طبیعی، مهندسی
و ... برای بحث گروهی کارآیی ندارند و در عوض علومی چون علوم اجتماعی، تاریخ،
اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسی و روان شناسی و جامعه شناسی با این روش قابلیت تدریس
دارند.
درباره موضوعاتی که دانش آموزان کمتر به آن علاقه مند هستند معلم باید
به نوعی در دانش آموزان ایجاد علاقه کند و در آنها حساسیت بوجود آورد مثلاً با طرح
سوال، پخش یک فیلم و ...
معلم باید تا حد امکان مفید را نیز به فراگیران معرفی
کند و به هر یک از آنها یک منبع ارائه کند تا در بحث گروهی، دیدگاههای مختلف مطرح
شود و این موضوع به توانایی علمی و مفنی معلم برمی گردد. به عبارت دیگر، اجرای
مطلوب روش بحث گروهی تا اندازه زیادی بستگی به شخصیت معلم و درجه خونگرمی او دارد.
معلمی که از این روش استفاده می کند باید قدرت تصمیم گیری داشته باشند. و طوری بحث
را هدایت کند که موضوع به بیراهه کشیده نشود.

در
چه موقعیتی و برای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد؟
1- ایجاد
علاقه و آگاهی مشترک در زمینه خاص
2- ایجاد و پرورش تفکر انتقادی (یعنی شاگرد
بتواند براساس استدلال و شواهد به تجربه و تحلیل بپردازد.)
3- ایجاد توانایی
اظهارنظر در جمع (بیشتر دانش آموزان از این که در کلاس اظهارنظر کنند، می ترسند.)

4- تقویت توانایی انتقاد پذیری ( به شرطی که انتقادگری به معنای عیبجویی و
ایراد گرفتن نباشد.)
5- ایجاد و تقویت توانایی مدیریت و رهبری در گروه (در این
روش یک نفر بعنوان مدیر گروه انتخاب می شود که وظیفه اش زمانبندی و هدایت بحث است.)

6- تقویت قدرت بیان و استدلال. (در این روش اکثر دانش آموزان فعال هستند، ساکت
نمی نشینند.)
7- تقویت قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری
8- آشنایی با روش
کسب اطلاعات و حل مسایل
9- ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی

مراحل اجرای روش بحث گروهی

مرحله
اول: آمادگی و برنامه ریزی

1- انتخاب موضوع :
موضوعات و عناوین روش بحث گروهی و ارتباط آنها با
هدف، باید در قالب کلمات و جملات صریح و روشن بیان شود.
2- فراهم کردن زمینه
های مشترک:
قبل از شروع بحث گروهی، لازم است سطح اطلاعات شاگردان درباره موضوع
یکسان شود.
3- تعیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطی:
ترتیب قرار گرفتن و
نشستن فراگیران، در نوع ارتباط موثر است.
- رهبر گروه
- شاگردان
- شخص
مهمان
- ناظر یا ارزیاب
مرحله
دوم: روش اجرای بحث گروهی
1- وظایف
معلم در روش بحث گروهی
الف: فراهم کردن امکانات
ب: شرکت در بحث:
معلم
موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه هدف و ضوابط بحث گروهی را شرح دهد و باید
نقش خود را در جریان بحث تا حد یک شنونده کاهش دهد.
ج: کنترل و هدایت بحث

2- وظایف شاگردان در جریان بحث گروهی
معلم باید نقش شاگردان را بدقت به
آنان بیاموزد. شاگردان باید درباره موضوع از قبل، مطالعه کنند وسط حرف دیگران
نپرند. با یکدیگر صحبت نکنند، کاملاً به صحبتهای دیگران گوش کنند، انتظار نداشته
باشند که نظر آنها حتماً پذیرفته شود.

محاسن و
محدودیت های روش بحث گروهی

الف)
محاسن
1- سهیم شدن در عقاید و تجربیات یکدیگر (دانش آموزان)
2- تقویت حس
همکاری و احساس دوستی
3- ارزیابی افراد از خود
4- تقویت اعتماد به نفس و
پرورش روحیه نقادی
5- تقویت قدرت مدیریت و رهبری فراگیران
6- تقویت قوه
استدلال و اندیشه و نظم بخشی به افکار
ب)
محدودیتها
1- این روش برای کلاسهای پرجمعیت قابل اجرا نیست.
2-
برای شاگردان دوره ابتدایی چندان مناسب نیست.
3- روش اجرای آن بسیار مشکل است و
به مهارت احتیاج دارد.

/ 0 نظر / 70 بازدید